TOIMITUSEHDOT KOTIPALVELUT

Palvelun myyjä

Koda Oy
Riihitie 22, 96900 Saarenkylä
annika@kodaoy.fi
Y 3349059-5
FI55 3939 0063 4489 71

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan seuraavien osapuolten välillä: 

Koda Oy ja Kodan yksityiset asiakkaat.

Yhtiö pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta tai muutoksia, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan yhtiölle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

 

  1. Tilaus

 

Asiakas sitoutuu palveluun ja näihin ehtoihin tilatessaan palvelun yhtiön verkkosivuilta, puhelimitse tai yhtiön edustajalta. Asiakkaan ja yhtiön välinen sopimus syntyy, kun yhtiö vahvistaa tilauksen sähköpostitse, puhelimitse tai yhtiön edustaja ja asiakas tekevät palvelusopimuksen.

 

Yhtiö voi tarkistaa asiakkaan luottotiedot. 

 

  1. Tyytyväisyystakuu

 

Mikäli yhtiön työ ei ole palvelukuvauksen ja sovitun mukaista, lupaamme täydentää työn samaan hintaan puuttellisilta osilta asiakkaan välitöntä ja asiallista reklamaatiota vastaan. Reklamaatio toimitetaan yhtiön työnjohdolle tai asiakaspalveluun välittömästi virheen tultua ilmi, kuitenkin viimeistään 24h siivouksesta. Asiakkaan on toimitettava tarvittavat tiedot puutteista tai vahingoista yhtiölle (esimerkiksi valokuvat sähköisiä kanavia pitkin). Palvelu ei ole puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu asiakkaasta. Jos yhtiö ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnan alennuksen seuraavasta palvelusta.

 

  1. Minimityöaika ja työajat

 

Työaika sijoittuu arkipäiville maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 17.00 väliselle ajalle. Viikonloppuisin, arkipyhinä tai muina pyhäpäivinä siivouksia ei suoriteta. Viikonlopuille, arkipyhille tai muille pyhäpäiville osuvat siivoukset pyritään siirtämään toiselle ajankohdalle yrityksen vapaiden aikojen mukaisesti. Mikäli vapaita aikoja ei ole saatavilla, ei siivouksia korvata toisella siivouspäivällä.   Siivouskäynnin aloitusajankohdassa on tunnin liukumavara (puoli tuntia ennen tai jälkeen sovitun kellonajan). Siivous voidaan suorittaa myös kohtuullisessa ajassa sovitusta tai yhteisestä sopimuksesta siirtää toiselle päivälle. 

 

Mikäli on sovittu asiakkaan huolehtivan oven avauksesta, asiakkaalta varmistetaan aina oven avaus, mikäli siivooja on valmis tulemaan kohteeseen yli puoli tuntia sovittua ajankohtaa aikaisemmin, tai jos siivooja on myöhässä yli puoli tuntia sovitusta ajankohdasta. Mimityöaika on jatkuvissa käynneissä 2h ja kertakäynneissä 3h.

 

  1. Irtisanominen, peruutukset ja muutokset

 

4.1 Irtisanominen

 

Säännöllisen kotisiivoussopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi irtisanomispäivästä molemminpuolin. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on ensimmäisen suoritetun siivoustapahtuman jälkeen. Irtisanomisajalla käyttämättä jääneet siivoukset katsotaan suoritetuiksi, mikäli näiden tilausehtojen mukaiset peruutusehdot eivät täyty ja tällöin yhtiöllä on oikeus veloittaa sopimuksen mukaisista käynneistä täysi hinta.

Mikäli asiakas ei noudata sopimuksen velvoitteita eikä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään yhtiön vaatimalla tavalla on yhtiöllä oikeus irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti, jos yhtiö voi soveltaa em. kohtaa myös, mikäli on syytä olettaa, että asiakas on aikeissa rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa.

 

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa yhtiön työntekijän terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan asiakkaan siivoussopimus välittömästi.

 

Mikäli tilaus on suoritettu etämyyntinä – asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tai tilauksen tekemisestä.

 

4.2 Peruutukset

 

Siivouskäyntien peruutukset tulee ilmoittaa asiakaspalveluun viimeistään 7 päivää ennen sovittua siivouksen aloitusajankohtaa. Mikäli peruutus tehdään alle 7 päivää ennen aiottua aloitusajankohtaa, asiakkaan maksuja ei hyvitetä ja yhtiö veloittaa palvelusta täyden hinnan. Asiakkaan poissaolo tai se, että yhtiön siivoojat eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikana, tulkitaan peruutukseksi alle 7 täyttä päivää ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

 

4.3 Muutokset

 

Siivouskäyntien vakituista ajankohtaa on mahdollista muuttaa yhtiön vapaiden siivousaikojen mukaisesti.

Sairastapauksessa asiakas on oikeutettu täyteen hyvitykseen, mutta uusi aika tulee varata mahdollisimman lähelle peruttua aikaa.

Peruutuksista ja muutoksista on ilmoitettava yhtiön asiakaspalveluun puhelimitse tai kirjallisesti yhtiön postiosoitteeseen tai digitaalisia kanavia hyödyntäen (esim. yhtiön sähköposti).

 

 5.Laskutus ja maksut

 

Palvelu laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Laskutus perustuu asiakkaan antamiin tietoihin, palvelukokonaisuuteen sekä yhtiön nettisivuilla voimassa olevaan hinnastoon. Asiakas on velvollinen antamaan oikeat tiedot siivottavasta kohteesta. Mikäli on ilmeistä, että asiakkaan antamat tiedot (esimerkiksi asunnon koko tai kohteen likaisuus) on annettu väärin, voi aika-arvio muuttua. Asiakas voi ilmoittaa maksimi ajan joka kohteessa saadaan käyttää, jolloin työ jätetään kesken ajan täyttyessä.

 

Maksuehto on 7 päivää netto. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen. Laiminlyödyt maksut siirrämme perintätoimiston käsiteltäväksi.

 

Hinnat ovat kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja tilausvahvistuksen mukaiset. Jos palvelun hintaa ei ole määritetty asiakkaalle toimitetussa tilausvahvistuksessa, käytetään kulloinkin voimassa olevaa yhtiön hinnastoa. Voimassa oleva hinnasto löytyy yhtiön nettisivuilta. Asiakas hyväksyy hinnoittelun hyväksyessään yleiset sopimusehdot. Yhtiö pidättää oikeuden mahdollisiin hinnan muutoksiin. Hinnan muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti asiakkaalle 30 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa.

 

Mikäli toteutunut siivouskertojen määrä poikkeaa sopimuksen mukaisesta määrästä, suhteutetaan hinta sopimuksen mukaisesti.

 6.Työn sisältö ja rajoitukset

 

Tuntiperusteisesti veloitettavissa palveluissa yhtiö ei ole sitoutunut ennalta määrättyyn palvelusisältöön, vaan palvelun sisältö muodostuu työntekijän työhön käyttämän ajan mukaisesti. Halutut lisäpalvelut on tilattava työnjohdolta viimeistään kaksi päivää ennen siivoustapahtumaa. 

 

Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan palvelusopimuksen ylittäviä tehtäviä. Siivottavan kohteen on oltava sen normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa, taikka kohtuulliseksi katsottavassa kunnossa. Jos voidaan katsoa kohteen olevan erityisen huonossa tai likaisessa kunnossa, tai asiakkaan tahallisesti teettävän siivoojalla normaalikäytön olennaisesti ylittävää työtä, jonka ei katsota kuuluvan ylläpitosiivoukseen ja palvelukuvauksen mukaiseen siivoukseen, on siivoojalla oikeus keskeyttää työ ja yhtiöllä oikeus veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta, tai yhtiö voi suorittaa työn loppuun ja veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

 7.Kotitalousvähennys

 

Asiakas vastaa itse kotitalousvähennyksen asianmukaisesta ilmoittamisesta verottajalle. Yhtiö toimittaa asiakkaalle pyydettäessä vuosittain selkeän koosteen verovuoden aikana laskutetuista palveluista.

 8.Henkilötiedot ja tietosuoja

 

Yhtiötä ja sen työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus asiakkaista tai tämän olosuhteista. Yhtiöllä on tiukat laatuvaatimukset työntekijöitään kohtaan. Yhtiö sitoutuu käsittelemään asiakkaidensa henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

 

  1. Yhtiölle kuulumattomat palvelut

 

Eritesiivous

 

Yhtiö ei suorita eritteiden siivouksia. Eritteiden, (kuten: uloste (myös lemmikin), veri ja oksennus) siivoamisesta peritään 40€ eritelisä. WC:n osalta eritteet siivotaan normaalikäyttöä vastaavilta osin ilman lisämaksua. Yhtiön siivoojan kohdatessa WC:n osalta eritteitä normaalikäyttöä ylittävältä osalta, on yhtiö oikeutettu keskeyttämään siivoustapahtuma ja asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen. Yhtiö voi suorittaa siivouksen loppuun, jolloin asiakkaalta veloitetaan lisämaksu.

 

  1. Viivästykset

 

Mikäli yhtiö ei suorita siivousta kohtuullisessa ajassa sovitusta ajankohdasta, on asiakas oikeutettu sopimuksen purkuun välittömästi, mikäli viivästyksestä aiheutuu asiakkaalle olennaista haittaa. Mikäli asiakas vaatii silti palvelun suorittamista tai sopimuksen jatkamista, ei hänellä ole oikeutta purkaa sopimusta.

 

  1. Vastuut ja rajoitukset

 

Yhtiöllä on sopimuskaudella voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa yhtiöstä tai sen toiminnasta suoraan tai välillisesti asiakkaalle aiheutuneet vahingot, jotka ovat yhtiön korvausvelvollisuuden piirissä. Korvausvelvollisuus määräytyy yhtiön ja vakuutusyhtiön selvityksen pohjalta.

 

Yhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli vahinko on aiheutunut esteestä, johon yhtiö ei ole voinut vaikuttaa, taikka asiakas ei ole tiedottanut yhtiötä tarvittavilta osin vahingon ehkäisemiseksi.

 


12. Ylivoimainen este

 

Yhtiö ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä (esimerkiksi lakot, kapinat, luonnonkatastrofit, sähkökatkot tai puhelinverkon toimimattomuus).

 

13. Tulkinta

 

Näitä yleisiä ehtoja ja niihin liittyviä sopimuksia tulkitaan Suomen lakien mukaan.

 

14. Riitojen ratkaiseminen

 

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Yhtiön ja asiakkaan väliset sopimattomat riidat ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa.Scroll to Top