Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.04.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Koda Oy
Y-tunnus 3349059a-5
Riihitie 22, 96900

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Annika Niskala
Puh: +358453472425
Sähköposti: annika@kodaoy.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT

Asiakkaat

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteiden ylläpito.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tietoja kuten:
Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot
Tiedot tilatuista palveluista

7. TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen vaatii.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään.

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scroll to Top